The Taijiquan Journal Logo Copyright © 2002 New Moon

Go to Index page

 

 

Xinjia Yilu
Chen Style New Frame, First Path, 83 Movements

Created by Chen Fa-ke

 

The Rules

 • Xiao jie ling jing (the extremeties lead the power)
 • Maintain the Six Harmonies (shoulders/hips; knees/elbows; feet/hands)
 • Shun-Chan, Ni-Chan
 • Shoulders down and relaxed
 • Elbows "pinned" in place
 • Fang Song (sink & relax)

 

The Forms
 1. Yu Bei Shi
  Preparation Form
   
 2. Jin Gang Dao Zhui
  Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar
   
 3. Lan Zha Yi
  Lazily Tying Coat
   
 4. Liu Feng Si Bi
  Six Sealing and Four Closing
   
 5. Dan Bian
  Single Whip
   
 6. Jin Gang Dao Zhui
  Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar
   
 7. Bai He Liang Chi
  White Crane Spreads Wings
   
 8. Xie Xing Ao Bu
  Walk Obliquely
   
 9. Chu Shou / Lou Xi
  First Closing
   
 10. Qian Tang Ao Bu
  Wade Forward and Twist Step On Both Sides
   
 11. Xie Xing Ao Bu
  Walk Obliquely
   
 12. Zai Shou / Lou Xi
  Second Closing
   
 13. Qian Tang Ao Bu
  Wade Forward and Twist Step On Both Sides
   
 14. Yan Shou Hong Quan
  Cover Hands and Strike with Arm
   
 15. Jin Gang Dao Zhui
  Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar
   
 16. Pie Shen Chui
  Striking Down by Twisting Body Obliquely
   
 17. Bei Zhe Kao
  Lean with Back
   
 18. Xia Yan Shou Chui
  The Lower Fist Covering the Hands
   
 19. Jin Bu Shuang Tui Shou
  Step Forward and Double-Handed Push
   
 20. San Huan Zhang
  Change Palms Three Times
   
 21. Zhou Di Chui
  The Fist Under the Elbow
   
 22. Dao Juan Heng
  Step Back and Whirl Arms On Both Sides
   
 23. Tui Bu Ya Zhu
  Step Back and Press Elbow
   
 24. Zhong Pan
  Middle Winding
   
 25. Bei He Liang Chi
  The White Crane Spreads Its Wings
   
 26. Xie Xing Ao Bu
  Walk Obliquely and Twist Step On Both Sides
   
 27. Shan Tong Bei
  Fan through the Back
   
 28. Yan Shou Hong Quan
  The Fist of Covering Hand and Arm
   
 29. Liu Feng Si Bi
  Six Sealing and Four Closing
   
 30. Dan Bian
  Single Whip
   
 31. Yun Shou
  Wave Hands
   
 32. Gao Tan Ma
  High Pat On Horse
   
 33. You Ca Jiao
  Rub with Right Foot
   
 34. Zou Ca Jiao
  Rub with Left Foot
   
 35. Zuo Deng Yi Gen
  Kick with Left Heel
   
 36. Qian Tang Ao Bu
  Wade Forward and Twist Step On Both Sides
   
 37. Ji Di Chui
  Punch Hitting the Ground
   
 38. Fan Shen Er Qi Jiao
  Turn Over Body and Double Raise Foot
   
 39. Shou Tou Shi
  Beast's Head Pose
   
 40. Xuan Fei Jiao
  Tornado Foot
   
 41. Deng Yi Gen
  Kick with Right Heel
   
 42. Yan Shou Hong Quan
  The Fist of Covering Hand and Arm
   
 43. Xiao Qin Da
  Small Catching and Hitting
   
 44. Bao Tou Tui Shan
  Cover Head and Push Mountain
   
 45. San Huang Zhang
  Change Palms Three Times
   
 46. Liu Feng Si Bi
  Six Sealing and Four Closing
   
 47. Dan Bian
  Single Whip
   
 48. Qian Zhao
  Forward Trick
   
 49. Hou Zhao
  Backward Trick
   
 50. Ye Ma Feng Zong
  Part the Wild Horse's Mane On Both Sides
   
 51. Liu Feng Si Bi
  Six Sealing and Four Closing
   
 52. Dan Bian
  Single Whip
   
 53. Shuang Zhen Jiao
  Shake Both Feet
   
 54. Yu Nu Chuan Suo
  The Jade Girl Works the Shuttles
   
 55. Lan Za Yi
  Lazily Tying Coat
   
 56. Liu Feng Si Bi
  Six Sealing and Four Closing
   
 57. Dan Bian
  Single Whip
   
 58. Yun Shou
  Wave Hands
   
 59. Bai Jiao Die Cha
  Shake Foot and Stretch Down
   
 60. Zuo You Jin Ji Du Li
  Stand On One Leg On Both Sides
   
 61. Dao Juan Hong
  Step Back and Whirl Arms On Both Sides
   
 62. Tui Bu Ya Zhou
  Step Back and Press Elbow
   
 63. Zhong Pan
  Middle Winding
   
 64. Bai He Liang Chi
  The White Crane Spreads Its Wings
   
 65. Xie Xing Ao Bu
  Walk Obliquely and Twist Step On Both Sides
   
 66. Shan Tong Bei
  Fan through the Back
   
 67. Yan Shou Hong Quan
  The Fist of Covering Hand and Arm
   
 68. Liu Feng Si Bi
  Six Sealing and Four Closing
   
 69. Dan Bian
  Single Whip
   
 70. Yun Shou
  Wave Hands
   
 71. Gao Tan Ma
  High Pat On Horse
   
 72. Shi Zi Bai Tian
  Cross White Lotus
  Sleeves Scatter Plum Blossoms
   
 73. Zhi Dang Chui
  Punch the Crotch
   
 74. Bai Yuan Xian Guo
  The White Ape Presents Fruit
   
 75. Liu Feng Si Bi
  Six Sealing and Four Closing
   
 76. Dan Bian
  Single Whip
   
 77. Que Di Long
  The Dragon On the Ground
   
 78. Shang Bu Qi Xin
  Step Forward with Seven Stars
   
 79. Tui Bu Kua Hu
  Step Back and Mount the Tiger
   
 80. Zhuan Shen Zhuang Bei Tian
  Turn Body and Double White Lotus
   
 81. Dang Tong Bao
  Cannon Overhead
   
 82. Jing Gang Dao Zhui
  Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar
   
 83. Shou Shi
  Closing Form
   


Copyright © 2004 New Moon

 

Go to Index page